RODO

§1 Podstawa prawna

1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony.

2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

§2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest F&K Consulting
Engineers Sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Warszawie
(01-892), ul. Romaszewskiego 6 lok. B3, NIP: 1182134303, REGON:
366045499, e-mail: biuro@fkce.pl, zwany dalej Administratorem.

§3 Cel i interes gromadzenia danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jakim jest prowadzenie sprzedaży towarów, ułatwienie korzystania z usług świadczonych na stronie oraz analiza danych o odwiedzinach i sposobie korzystania
ze strony.

2. W szczególności dane gromadzone są w celu:

 • zarejestrowania się w Serwisie
 • zawarcia umowy
 • dokonania rozliczeń
 • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
 • korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).
 • wysyłania informacji handlowej dla subskrybentów newslettera

§4 Rodzaj przetwarzanych danych

1. Gromadzone są dane niezbędne podczas korzystania ze Strony,
takie jak:

a) do zalogowania się w na konto:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

b) do dokonywania zamówień:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail

c) dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

d) w przypadku zwrotu towaru lub uznania reklamacji:

 • numer rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

2. Dodatkowo gromadzone mogą być: adres IP przypisany do komputera odwiedzającego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3. Od odwiedzających mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych na stronie Podstawa prawna – prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

§5 Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane są przechowywane do czasu usunięcia konta w serwisie,
jak również wycofania zgody na przechowywanie.

2. Dane dotyczące transakcji finansowych są przechowywane
minimum 10 lat w związku z odrębnymi przepisami.

§6 Przekazywanie danych

1. Dane osobowe użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z
których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony i
sprzedaży w sklepie internetowym. Dostawcy usług, którym
przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych
i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co
do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy). Administrator korzysta z
dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do
analizy ruchu na stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii
marketingowych.

2. Dane adresowe do dostaw przekazywane są firmom kurierskim oraz
poczcie, dostarczającym towar do klienta – firma Inpost z siedzibą
w Krakowie oraz Poczta Polska.

3. Dane związane z wykonywaniem transakcji przekazywane są do
operatora płatności – firmy PAYU.

4. Cookies zewnętrzne są
przetwarzane przez firmę Google Inc. z siedzibą w USA. Cookies
wewnętrzne są przetwarzane przez Administratora.

5. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia
dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§7 Użycie plików cookies

1. Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies.

2. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu

a) gromadzenia statystyk dotyczących ilości wizyt w serwisie za pomocą narzędzia Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji odwiedzającego z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamyGoogle AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

3. Mechanizm cookies jestbezpieczny dla komputerów użytkowników strony.

Wszczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub
wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku
skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.

4. Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies poprzez dostosowanie ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może nie wyrazić zgody na cookies poprzez zmianę tych ustawień.

§8 Newsletter

Klient ma możliwość subskrybowania newslettera, poprzez
podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz
marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy o
naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach
czy wyprzedażach). Klient może w każdym czasie zrezygnować z
subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym
newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na
adres: info@eshoptime.pl

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3
RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody,
jakiej udzielił Administratorowi

b) Cofnięcie zgody ma
skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie
wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie
z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga
za sobą dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może
jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może
świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania,
jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o
prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i
usług Administratora. prowadzenie statystyki korzystania z
poszczególnych funkcjonalności strony oraz ułatwienie korzystania
ze strony, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych
dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw
użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe
użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których,
użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego
zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,
któremu Administrator podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Administrator nie będzie też
wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas
potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak
niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia
ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one
potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania danych użytkownika albo o kryteriach ustalania tego
okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie
jest możliwe), o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres
poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego
przez siebie, administratora danych osobowych. użytkownik ma również
prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane
osobowe użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest
formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do
innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z
powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo
odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań
– Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w
ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora
skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych
osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania
kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób
wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych
osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§10 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator
poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@rzeczoznawcappoz-online.pl

3. Data ostatniej modyfikacji:
28.08.2020 r.