Wymogi techniczne i uzgodnienie projektu instalacji tryskaczowej

Wymagania dotyczące zawartości projektów instalacji tryskaczowych

Część opisowa 

a) Przedmiot opracowania 

(np. Projekt
wykonawczy / projekt powykonawczy instalacji tryskaczowej dla…………) 

b) Zakres opracowania 

(w zakresie
opracowania należy wskazać piętro oraz obszar fizyczny jaki poddawany jest
modernizacji a także zakres sprzętowy poddawany zmianom czy rozbudowie np.
rozbudowa instalacji tryskaczowej z uwagi na zmiany architektoniczne
powierzchni….) 

c) Podstawy opracowania 

(umowa/zlecenie z
dnia ….. ; scenariusz pożarowy; standard projektowy wymagany dla budynku WFC to
NFPA 13)  

d) Założenia projektowe 

-Zagrożenie pożarowe (LH, OH, HH) 

-Intensywność zraszania 

-Powierzchnia działania 

-Powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz
(maksymalna wg. NFPA 13 i rzeczywista projektowana) 

-Typ tryskacza oraz RTI 

-Czas działania 

-Minimalne ciśnienie na tryskaczu 

e) Charakterystyka obiektu 

-ogólna 

-pożarowa 

f) Opis techniczny projektowanych elementów 

-Dobór elementów systemu (typ tryskacza, temperatura
zadziałania itp., przewody wodne itp.) 

-Współdziałanie z innymi systemami 

g) Wskazówki montażowe 

-maksymalne odległości pomiędzy tryskaczami 

-minimalne odległości pomiędzy tryskaczami 

-maksymalna odległość od ściany 

-minimalna odległość od ściany 

-minimalna odległość od oświetlenia (lamp, reflektorów
itp.) 

-minimalna przestrzeń jaką należy zachować poniżej
deflektora 

h) Wytyczne dla innych branż 

i) Próby i warunki odbioru systemu 

j) Uprawnienia projektanta / przygotowanie zawodowe 

k) Oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu
zgodnie ze standardem projektowym 

l) Deklaracje właściwości użytkowych 

m) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Część rysunkowa 

a) Rysunki zawierające rozplanowanie urządzeń,
przebieg przewodów (rur) zasilających oraz ich średnice. (uwaga!
podczas odbiorów weryfikowane są m.in. trasy przebiegu rur zasilających
tryskacze. Znaczne odchylenia od założeń projektowych w części rysunkowej będą
wskazywane jako nieprawidłowości / uwagi. Ponadto projektant powinien mieć na
względzie umeblowanie danego biura z uwagi np. na minimalne przestrzenie jakie
należy zachować pod tryskaczem))  

b) Objaśnienie zastosowanych w projekcie symboli i
kolorów