Systemy sygnalizacji pożarowej - wytyczne i wymagania

SSP, czyli system sygnalizacji pożarowej to struktura łącząca elementy, które wspólnie tworzą instalację o określonej konfiguracji, a które są w stanie przede wszystkim:
- wykrywać pożar, 

 

-inicjować alarm, 

 

- powiadamiać jednostkę straży pożarnej,

 

- realizować inne zadania, których celem jest zmniejszenie skutków rozprzestrzeniającego się ognia.


Warto podkreślić, że generalne zadanie SSP to przede wszystkim szybkie i skuteczne wykrycie rozprzestrzeniającego się ognia we wczesnym stadium – zanim dojdzie do jego rozwoju i zanim osiągnie trudne do opanowania rozmiary. Im wcześniej wykryty, tym większe szanse na przeprowadzenie ewakuacji oraz odpowiednią ochronę zgromadzonych w budynku dóbr. 

 

Istnieją konkretne wytyczne i wymagania systemu sygnalizacji tego rodzaju. Można te wytyczne poznać dzięki publikacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego, wydanej przez CNOBP, czyli Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Przykładowym wymaganiem jest występowanie pomieszczenia obsługi urządzeń przeciwpożarowych, które powinno być zlokalizowane na kondygnacji obiektu budowlanego, w pobliżu
wejścia/wyjścia przewidzianego i oznaczonego jako wejście dla ekip ratowniczych. 

 

Wymagania formalne w zakresie opracowywania projektów SSP 

 

Część opisowa 

 

a) Przedmiot opracowania  

(np. Projekt
wykonawczy / projekt powykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej dla …………) 

b) Zakres opracowania  

(w zakresie
opracowania należy wskazać piętro oraz obszar fizyczny jaki poddawany jest
modernizacji a także zakres sprzętowy poddawany zmianom czy rozbudowie np.
rozbudowa SSP o brakujące elementy detekcyjne z uwagi na zmiany
architektoniczne powierzchni….) 

c) Podstawy opracowania 

(umowa/zlecenie z
dnia ….. ; scenariusz pożarowy; standard projektowy na podstawie którego
wykonywany jest projekt np. PKN CEN 54/14; WP-02:2010; NFPA 72, przy czym
sugerowane w stosowaniu są dwa pierwsze)  

d) Założenia projektowe 

-Zakładany zakres ochrony (całkowita,
dróg ewakuacyjnych itp.) 

-Opis pomieszczeń, które zwolniono z ochrony SSP (jeżeli takie
przewidziano) 

-Przyjęte promienie działania czujek z uwzględnieniem
ich typów (np. czujka optyczna uniwersalna r=7,5m) 

-Określenie minimalnych odległości projektowych od
ścian,  

-Określenie minimalnych wysokości instalowania czujek 

-Określenie minimalnej przestrzeni do zachowania pod
czujką 

e) Charakterystyka obiektu 

-Ogólna 

-Pożarowa 

f) Opis techniczny projektowanych elementów 

-Dobór elementów systemu 

-Okablowanie wraz z zasadami prowadzenia 

-Współdziałanie z innymi systemami 

-Alarmowanie lokalne i straży pożarnej 

g) Wskazówki montażowe (uwzględnić
występowanie poduszek powietrznych, odległości od otworów nawiewnych i
wywiewnych, wykształceń w stropie w tym zasad kiedy np. kanał wentylacyjny lub
wyciszenia pomieszczeń dzielą przestrzeń w sposób wymagający zwiększenie ilości
czujek) 

h) Warunki rozmieszczenia ROP (wysokości,
dopuszczalne odległości) 

i) Zasady znakowania elementów detekcyjnych  

j) Wytyczne dla innych branż 

k) Próby i warunki odbioru systemu 

l) Uprawnienia projektanta / przygotowanie zawodowe 

m) Oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu
zgodnie ze standardem projektowym 

n) Deklaracje właściwości użytkowych CNBOP 

o) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 

Część rysunkowa 

 

a) Rysunki zawierające rozplanowanie urządzeń,
przebieg linii dozorowych, zasilających, sterujących i kontrolnych (praktycznie
w każdym przypadku w budynku Warszawskiego Centrum Finansowego w przestrzeni
między sufitowej przebiegają kanały, podciągi oraz instalacje mogące stanowić przeszkody w rozprzestrzenianiu się dymu. Stąd instalacje mogące mieć wpływ na
rozprzestrzenianie się dymu powinny być na części rysunkowej uwzględnione) 

b) Objaśnienie zastosowanych w projekcie symboli i
kolorów