Uzgodnienie projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Jego celem jest zapewnienie jak najlepszej i najbardziej sprawnej drogi wyjścia – uzgodnienie projektu oświetlenia ewakuacyjnego, w tym awaryjnego, jest esencjonalne dla wielu budynków i obiektów budowlanych,
w tym przemysłowych.


Warto podkreślić, że w świetle prawa – na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 stycznia 2019 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, w tym awaryjnego, należą do urządzeń przeciwpożarowych. Uzgodnienie projektu tej struktury jest zatem zupełną podstawą ochrony przed pożarami w ich wczesnym stadium.  

 

Wymagania formalne dotyczące zawartości projektów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

Część opisowa 

Przedmiot opracowania (np.
Projekt wykonawczy / projekt powykonawczy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
i kierunkowego dla …………) 

a) Zakres
opracowania 

(w zakresie
opracowania należy wskazać piętro oraz obszar fizyczny jaki poddawany jest modernizacji) 

b) Podstawy
opracowania  

(umowa/zlecenie z
dnia ….. ; scenariusz pożarowy; standard projektowy wymagany dla budynku WFC to
PN-EN 1838:2013-11; PN-EN 50172:2005 

c) Założenia
projektowe 

-minimalny czas działania 

-natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej 

-natężenie oświetlenia przy urządzeniach ppoż. (w tym
przy gaśnicach) 

-obliczenia natężenia awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych analitycznie lub programowo. (Z obliczeń powinno jasno wynikać, że zastosowanie
danej ilości opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zapewni minimalne
projektowane natężenie np:) 

d) Charakterystyka
obiektu 

-Ogólna 

-Pożarowa 

e) Opis
techniczny projektowanych elementów 

f) Wskazówki
montażowe 

g) Wytyczne
dla innych branż 

h) Próby
i warunki odbioru systemu 

i) Uprawnienia
projektanta / przygotowanie zawodowe 

j) Oświadczenie
projektanta o zaprojektowaniu zgodnie ze standardem projektowym 

k) Deklaracje
właściwości użytkowych CNBOP 

l) Uzgodnienie
projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Część rysunkowa 

a) Rysunki zawierające rozplanowanie opraw
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz opraw kierunkowych 

b) Rysunki przebiegu drogi ewakuacyjnej w obrębie
projektowanej przestrzeni (biura) do wejścia do pierwszej klatki schodowej  

c) Objaśnienie zastosowanych w projekcie symboli i
kolorów