Zawartość projektu aranżacji

Stanowi stałe i automatyczne urządzenie gaśnicze - czyli jest urządzeniem, którego zadaniem jest gaszenie pożaru w jego wczesnym stadium, do czasu przyjazdu jednostek straży pożarnej. Instalacja tryskaczowa to taka struktura, do której środek gaśniczy (najczęściej woda) dostarczany jest ze stałych źródeł zasilania, które są z nią trwale połączone. Tego rodzaju struktury w budynkach stanowią powszechnie stosowaną ochronę przeciwpożarową.


Najważniejszą normą w Polsce, która reguluje projekt urządzeń tryskaczowych, jest norma PN-EN 12845 - “Stałe urządzenia gaśnicze - Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja”. Jeśli chodzi o wymogi techniczne urządzenia tego rodzaju, w Polsce te urządzenia przeciwpożarowe dopuszczone do stosowania muszą posiadać certyfikat zgodności CNBOP. Uzgodnienie projektu takiej struktury jest zatem zadaniem, do którego należy podejść profesjonalnie i z odpowiednią wiedzą.  

 

Część opisowa

 

a) Przedmiot
opracowania (np. Przedmiotem inwestycji jest
modernizacja układu części wnętrz znajdujących się na 6 piętrze istniejącego
budynku biurowego….) 

b) Zakres
opracowania (w zakresie opracowania należy wskazać
piętro oraz obszar fizyczny jaki poddawany jest modernizacji) 

c) Podstawy
opracowania 

(umowa/zlecenie z
dnia ….. ; scenariusz pożarowy; ekspertyza techniczna dla budynku, aneks do
ekspertyzy technicznej budynku WFC, wszystkie obowiązujące przepisy powiązane z
realizacją inwestycji) 

d) Charakterystyka
obiektu 

-Ogólna budynku (krótki opis budynku WFC) 

-Ogólna lokalu (przeznaczenie,
lokalizacja, stan, elementy budowlane, instalacje) 

-Ogólna pożarowa (krótko opisać
minimum kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej, warunki
ewakuacji, elementy wykończenia wnętrz, strefy pożarowe, drogi pożarowe) 

e) Założenia
projektowe dla lokalu: 

-Powierzchnia użytkowa, wysokość i liczba zajmowanych
kondygnacji 

-charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym
parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, oraz w zależności od
potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

-informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz
przewidywanej liczbie osób w pomieszczeniach i całościowo w projektowanym biurze 

-informacje o przewidywanej gęstości obciążenia
ogniowego (jeżeli przewiduje się pomieszczenia
PM) 

-informacje o klasie odporności ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia projektowanych elementów budowlanych (stopień rozprzestrzeniania ognia określać zgodnie z
eurokodami np. dla wyrobów budowlanych i elementów budynków; A2-s1,d0; B-s1,d0;
C-s3,d2;(…) dla posadzek i wykładzin Bfl-s2; A2fl-s1; Dfl-s1; (…) ) 

-informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy
dymowe (w obrębie jednej strefy pożarowej
można wyodrębnić dwie lub więcej stref dymowych. W praktyce jednak więcej
strefy dymowych można rozpatrywać jedynie w obrębie garażu) 

-informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
lub ich uratowania w inny sposób (w budynku WFC
zaleca się projektowanie ewakuacji w „tradycyjny” sposób, czyli drogami dojścia
ewakuacyjnego do klatek schodowych a następnie do wyjścia na zewnątrz budynku.
Nie będą dopuszczane rozwiązania polegające na wyznaczeniu tzw. bezpiecznych
pomieszczeń ewakuacyjnych itp.) 

-informacje o sposobie zabezpieczenia
przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej, 

-informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i
innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań
wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych
scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych
urządzeń; 

-informacje o wyposażeniu w gaśnice; 

f) Opis techniczny projektowanych elementów 

i) Wytyczne
dla innych branż 

j) Uzgodnienie
projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Część rysunkowa 

a) Na rysunkach zawierających architektonicznych
należy wyraźnie określić/zaznaczyć: 

-Klasę odporności ogniowej projektowanych ścian (np. EI 30, REI 60) 

-Klasę odporności ogniowej drzwi (np. EI 30. Jeżeli dla drzwi nie są stawiane wymagania co do ich klasy odporności ogniowej, wówczas nie muszą posiadać dodatkowych opisów) 

-Szerokości w świetle projektowanych drzwi 

-Szerokości w świetle projektowanych dróg dojścia i
przejścia ewakuacyjnego.  

-Długości dojść ewakuacyjnych (od wyjścia na drogę licząc od najdalszego pomieszczenia do wejścia do obudowanej i chronionej nadciśnieniem klatki schodowej) 

-Strefy pożarowe (jeżeli w obrębie projektowanego lokalu przewiduje się wyodrębnienie nowej strefy pożarowej np. na archiwum, powinno to być wyraźnie zaznaczone w części rysunkowej wraz z nadaniem nazwy nowej strefie.)  

-Oznakowanie ewakuacyjne (dopuszcza się wykonanie oznakowania w części projektu dotyczącego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Znaki zawarte w projekcie powinny być zgodne z PN-EN ISO 7010:2012) 

b) Objaśnienie zastosowanych w projekcie symboli i kolorów